Polityka prywatności

Informację wstępne

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają
  zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 2. Niniejsza Polityka prywatności określa między innymi:
  • zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu;
  • zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies,
   które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez APA jako Administratora danych
   osobowych;
  • zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Serwis;
 3. Korzystając z Serwisu- to jest Sklepu internetowego oraz odwiedzając stronę shop.apasmart.pl każdy Użytkownik
  akceptuje warunki zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 4. Wszelkie uwagi, pytania, wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności, plików Cookies, czy powiadomieniami
  WebPush należy kierować na adres email biuro@apasmart.pl

 

§ 1 Definicje

 1. Administrator danych osobowych- APA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice, zarejestrowaną w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach nr KRS: 0000274779, NIP: 6312513480, [dalej: APA]- jak również Sprzedający oraz podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Serwisu;
 2. Pliki Cookies- dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych APA (w tym Sklepu internetowego), w tym zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 3. Polityka prywatności- niniejszy dokument dostępny pod domeną apasmart.pl zawierający informacje wskazujące Użytkownikom Sklepu oraz Kupującym w Sklepie internetowym shop.apasmart.pl
 4. Zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Sklepu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania danych, informacji i materiałów prezentowanych w Sklepie;
 5. Powiadomienia Web Push – wszelkie komunikaty wyświetlane podczas przeglądania Ser-wisu, mogące zawierać informacje marketingowe APA, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika;
 6. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą APA prowadzi serwis internetowy, działający również w domenie Sklepu internetowego shop.apasmart.pl
 7. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez APA sp. z o.o. w Gliwicach za pośrednictwem strony internetowej shop.apasmart.pl [dalej: Sklep];
 8. Sprzedający- APA;
 9. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 10. Użytkownik- każdy podmiot odwiedzająca stronę shop.apasmart.pl oraz domenę Sklepu internetowego apasmart.pl, w tym Kupujący oraz podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Kupujący – osoba będąca konsumentem lub prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego;

 

§ 2 Informacje wstępne

 1. Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu są zastrzeżone.
 2. APA dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.
 3. APA na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie internetowym, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu.
 4. APA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu.
 5. APA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.

 

§ 3 Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, są zastrzeżone i stanowią własność APA lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Zabronione jest dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu Sklepu oraz danych pochodzących ze strony shop.apasmart.pl bez zgody APA wyrażonej na piśmie, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu stanowiące chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez APA, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 2. Celem zrealizowania przez Sprzedającego umowy zawartej na odległość w ramach Sklepu internetowego obligatoryjne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który ma być dostarczona przesyłka, mail.
 3. Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedającego, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, celach marketingowych oraz celem wysyłki Newslettera jest opcjonalne- nie wypływa na realizację zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający- APA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice, zarejestrowaną w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach nr KRS: 0000274779, NIP: 6312513480.
 5. Użytkownik Serwisu, którego dane przetwarza APA ma pełne prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • poprawienia danych osobowych,
  • żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych przez Sprzedającego zgodnie z ww. ustawą o przetwarzaniu danych osobowych, RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 6. APA czyni zastrzeżenie, że danych Użytkownika zbieranych automatycznie (zgodnie z treścią niniejszej Polityki Prywatności) nie da się zmienić lub usunąć. Wyjątek stanowią pliki Cookies, które Użytkownik może w każdej chwili usunąć korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa (vide- § 7 pkt 6 niniejszej Polityki)

 

§ 5 Gromadzenie danych

 1. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie- w takim zakresie, w jakim jest on niezbędny dla prawidłowej realizacji umowy, zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym na skutek złożonego przez Kupującego zamówienia w Sklepie.
 2. Wszystkie dane zgromadzone w Sklepie zbierane są zatem za przyzwoleniem Kupującego, w szczególności za pośrednictwem zamieszczonego w Sklepie formularza umożliwiającego złożenie zamówienia lub poprzez przekazanie ich przez Kupującego Sprzedającemu za pośrednictwem poczty e-mail Kupującego (przy składaniu zamówienia).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez APA w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych, celach marketingowych oraz celem wysyłki Newslettera).
 4. APA informuje, że podczas wizyty Użytkowników Serwisie w sposób automatyczny (sposób bierny) zbierane są ich dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

 

§ 6 Przetwarzanie danych

 1. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedającego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych przy składaniu zamówienia przez Sprzedającego celem realizacji złożonego zamówienia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego następuje przez Sprzedającego w celu zawierania i wykonywania umowy sprzedaży, umów o świadczenie usług, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
 3. W związku z prowadzeniem Serwisu, APA zbiera i przetwarza informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych- powyższe dane APA przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu dla potrzeb prowadzenia działalności marketingowej;
 4. W związku z prowadzeniem Sklepu APA przetwarza dane Kupujących, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adresy e-mail, dane dotyczące zakupów, karty kredytowej lub płatności przesyłane do APA przez Kupujących.
 5. Dane osobowe zamieszczone w formularzu rejestracyjnym czy przy złożeniu zamówienia, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania bieżącej oferty APA mogą być przetwarzane – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody.
 6. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i rozpatrzenia (ewentualnie także rozstrzygnięcia przez sąd) roszczeń Kupującego oraz przez czas wymagany przez przepisy prawa o rachunkowości i ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT).
 7. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach aniżeli realizacja umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, celach marketingowych oraz celem wysyłki Newslettera jest dobrowolne- nie wypływa na realizację zamówienia.
 10. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Kupującego, przesłaną na adres e-mailowy: shop.apasmart.pl

 

§7 Pliki Cookies

 1. Serwis może wykorzystywać pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”), identyfikujące Użytkownika Serwisu- w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies nie zawierają danych osobowych a warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 3. APA informuje, że szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Co-okies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych- w tym np. częściowo lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 5. W przypadku braku zmiany ustawień plików Cookies przez Użytkownika, pliki te zostaną zapisane w pamięci Urządzeń.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. APA zastrzega, że zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
 8. APA oświadcza, że stosowane w Serwisie pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika- zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. APA wykorzystuje dwa typy plików Cookies tzw. trwałe oraz sesyjne, przy czym mechanizm żadnego z nich nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 9. APA wykorzystuje pliki Cookies głównie w celach: analiz i badań oraz audytu oglądalności, konfiguracji Serwisu, świadczenia usług reklamowych.

 

§ 8 Powiadomienia Web Push

 1. APA udostępnia za pośrednictwem Serwisu powiadomienia Web Push.
 2. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącz-nie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację.
 3. Celem wyrażenia zgody na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inny, bliskoznaczny komunikat oznaczający twierdzące wyrażenie woli otrzymywania powiadomień.
 4. APA informuje, że zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 5. APA nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push.

 

§ 9 Zmiany Polityki Prywatności

 1. APA może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach APA co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych.
 2. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

 

§ 10 Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres siedziby APA lub na następujący adres email: biuro@apasmart.pl