Regulamin Sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę APA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice, zarejestrowaną w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach nr KRS: 0000274779, NIP: 6312513480. kap. zakład. 50.000.00zł
 2. Właścicielem sklepu internetowego shop.apasmart.pl jest firma APA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice, zarejestrowaną w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach nr KRS: 0000274779, NIP: 6312513480 [dalej: APA].
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż artykułów partnerskich, wyprodukowanych i/lub dystrybułowanych przez podmioty z którymi APA podjęła współpracę na zasadach opisanych w treści umów, łączących APA z tymi podmiotami.
 4. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:
  • Cena– cena produktów zawierająca podatek VAT, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującą ustawą o VAT i wyrażona w złotych polskich;
  • Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w Sklepie internetowym produkty;
  • Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT;
  • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w sklepie internetowym, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową;
  • Kupujący – osoba będąca konsumentem lub prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego;
  • Osoba prowadząca działalność – osoba fizyczna lub prawna niebędąca konsumentem, dokonująca zakupu w sklepie internetowym związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Produkt, towar – artykuły dostępne do zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy;
  • Sklep internetowy – sklep prowadzony przez APA sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, za pośrednictwem strony internetowej shop.apasmart.pl,
  • Sprzedający – APA sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
  • Zamówienie – produkty, co do których Kupujący złożył oświadczenie o ich zakupie i tym samym zobowiązał się do zapłaty za nie (co do których zawarta została umowa sprzedaży).
  • Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym;

 

§2 Biuro Obsługi Klienta

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym w sprawach związanych z zawieraną umową:
  • wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: biuro@apasmart.pl,
  • dzwoniąc pod numer +48 730 020 04 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
 2. Biuro Obsługi Klienta Sprzedającego prowadzone jest w miejscu siedziby Sprzedawcy tj. ul. Tarnogórska 251 w Gliwicach.

 

§3 Warunki sprzedaży

 1. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu internetowego, wybranego przez Kupującego.
 2. Kupujący dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej w Sklepie internetowym, spośród dostępnych w Sklepie internetowym produktów, jak również wybiera formę dostawy oraz akceptuje szczegółowy koszt zamówionych produktów oraz koszt dostawy.
 3. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.
 4. Cena podana na stronie internetowej jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT.
 5. Ceną wiążącą dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 6. Domyślnym dowodem zakupu dla konsumenta jest paragon, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność wystawiana zostaje faktura VAT.
 7. Przesyłka zawierająca zakupione w Sklepie internetowym produkty zawsze zawiera dowód zakupu umieszczony wewnątrz opakowania lub wraz z listem przewozowym na wierzchu opakowania.
 8. Zawartość Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. Kupujący może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub anulować złożone zamówienie do czasu, w którym zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji.

 

§4 Formy i terminy płatności za zamówienie

 1. Zapłata za złożone zamówienie, która zawiera zapłatę za zamówione produkty oraz za koszt dostawy (vide § 5 poniżej) może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego,
  • płatność za pomocą bramki płatniczej imoje (twisto, blik, karta)
 2. Dane do dokonania zapłaty za pomocą przelewu bankowego, o którym mowa w punkcie 1a powyżej są następujące:
  APA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice,
  nr KRS: 0000274779, NIP: 6312513480
  nr rachunku bankowego: 03105012981000002349797924 [ING Bank Śląski S.A.]
 3. Zawierając umowę sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną oraz/lub na przesłanie paragonu (dowodu zakupu) w formie online, na podany adres e-mail Kupującego.
 4. Zamówienie winno być opłacone w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. O zachowaniu terminu decyduje moment zaksięgowania wpłaty po stronie w przeciwnym przypadku uważa się złożenie zamówienia za niedokonane.

 

§5 Koszty dostawy i doręczenie zamówienia

 1. Koszt dostawy jest zależny od rodzaju i ilości zamówionego towaru.
 2. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania oraz koszty transportu.
 3. Koszty dostawy ustalane są każdorazowo przy składaniu zamówienia przez Kupującego. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany przed wyrażeniem woli związania się umową.
 4. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.
 5. Zakupione produkty dostarczane są za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej (Doręczający).
 6. Zakupione produkty zapakowane są w taki sposób, by uniknąć uszkodzeń.

§6 Realizacja złożonego zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia obejmuje dni robocze i jest zależny od dostępności danego produktu.
 2. Czas realizacji zamówienia po stronie Sprzedającego może wynosić do 30 dni roboczych, licząc od dnia opłacenia zamówienia przez Kupującego, z wyjątkiem rzeczy robionych na zamówienie.
 3. W razie braku dostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail Kupującego i może podjąć decyzję o realizacji częściowej zamówienia, anulowaniu całego zamówienia lub realizacji zamówienia w okresie przedłużonym.
 4. W przypadku w jakim Kupujący w ciągu 48 godzin od daty przesłania przez Sprzedającego informacji o braku dostępności zamówionego produktu, nie poinformuje Sprzedającego o decyzji w sprawie realizacji zamówienia poprzez wskazanie jednego ze sposobów jego realizacji, wskazanych w punkcie 3 powyżej
 5. Sprzedający zastrzega możliwość anulowania za-mówienia złożonego przez Kupującego w całości lub w części o czym Kupujący zostanie poinformowany na podany adres e-mail Kupującego.
 6. Zamówieniem opłaconym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zamówienie, za które zapłata została uznana na rachunku bankowym Sprzedającego.
 7. Zakupiony przez Kupującego towar jest wysyłany na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 8. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego.
 9. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie rzeczy bez wad.
 10. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń przesyłki już przy odbiorze przesyłki, Kupujący ma obowiązek zażądać sporządzenia protokołu szkody w obecności Doręczającego, pod rygorem prawa do nieuznania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedającego.

 

§7 Gwarancja

W przypadku udzielenia na zakupiony produkt gwarancji jakości przez producenta produktu, szczegóły gwarancji są określone w dołączonym do zakupionego towaru dokumencie gwarancyjnym.

 

§8 Reklamacja

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego, będącego Konsumentem, zgłoszonej do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, regulujące rękojmię za wady przy sprzedaży.
 3. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu jakim głównie jest paragon fiskalny lub faktura VAT, zaś gwarancji – dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną dołączoną do dowodu zakupu.
 4. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu lub roszczenia z tytułu gwarancji należy przesłać zgłoszenie na adres Sprzedającego, listem poleconym, zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego, wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy rękojmi, oraz dołączyć dowód zakupu, jak również w miarę możliwości- reklamowany przedmiot bądź dokumentacją fotograficzną ujawnionych wad. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie Sklepu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.

 

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do zwrotu zamówionego towaru – to jest do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedającego.
 2. Kupujący może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza w celu dokonania odstąpienia od umowy, który stanowi również Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Po odstąpieniu od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący:
  • niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia powinien zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego dostarczenie Sprzedającemu na adres: APA sp. z o.o. ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice z dopiskiem – „SKLEP INTERNETOWY”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  • wraz ze zwracanym towarem Kupujący winien wypełnić formularz zwrotu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Koszty dostarczenia zwracanego towaru pokrywa Sprzedający – do wysokości najtańszej z oferowanych przez Sprzedającego opcji przesyłki. W razie wyboru sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący lub inny – o ile takowy został wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (zob. Załącznik nr 1).
 6. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, w przypadku zakupu produktu o właściwościach ustalonych indywidualnie przez Kupującego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedającego, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.
 2. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający – APA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice, zarejestrowaną w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach nr KRS: 0000274779, NIP: 6312513480.
 4. Kupujący ma pełne prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarza Sprzedający,
  • sprostowania danych osobowych,
  • poprawienia danych osobowych,
  • żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych przez Sprzedającego zgodnie z ww. ustawą o przetwarzaniu danych osobowych, RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 5. Kupującemu przysługuje również możliwość wniesienia skargi na niegodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 6. Złożenie przez Kupującego zamówienia u Sprzedającego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez Sprzedającego, celem realizacji złożonego zamówienia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego następuje przez Sprzedającego w celu zawierania i wykonywania umowy sprzedaży, umów o świadczenie usług, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu wskazanym w punkcie 6 powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom i kategoriom odbiorców- w szczególności podmiotom, przy pomocy których Sprzedający wykonuje umowy, to jest podwykonawcom, firmom transportowym, pośrednikom płatności, Doręczającym, bankom, sądom, urzędom.
 9. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i rozpatrzenia (ewentualnie także rozstrzygnięcia przez sąd) roszczeń Kupującego oraz przez czas wymagany przez przepisy prawa o rachunkowości i ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT).
 10. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach aniżeli realizacja umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.
 12. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Kupującego, przesłaną na adres e-mailowy: shop.apasmart.pl

 

§11 Postanowienia dodatkowe

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający informuje, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym komputer Kupującego i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 800×600 pikseli lub wyższej.
 2. Kupujący nie może dostarczać do Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy Regulamin stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

§12 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie shop.apasmart.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 2. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej shop.apasmart.pl.