Zwroty

Reklamacja

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego, będącego Konsumentem, zgłoszonej do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, regulujące rękojmię za wady przy sprzedaży.
 3. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu jakim głównie jest paragon fiskalny lub faktura VAT, zaś gwarancji – dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną dołączoną do dowodu zakupu.
 4. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu lub roszczenia z tytułu gwarancji należy przesłać zgłoszenie na adres Sprzedającego, listem poleconym, zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego, wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy rękojmi, oraz dołączyć dowód zakupu, jak również w miarę możliwości- reklamowany przedmiot bądź dokumentacją fotograficzną ujawnionych wad. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie Sklepu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do zwrotu zamówionego towaru – to jest do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedającego.
 2. Kupujący może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza w celu dokonania odstąpienia od umowy, który stanowi również Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Po odstąpieniu od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący:
  • niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia powinien zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego dostarczenie Sprzedającemu na adres: APA sp. z o.o. ul. Tarnogórska 251, 44-100 Gliwice z dopiskiem- „SKLEP INTERNETOWY”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  • wraz ze zwracanym towarem Kupujący winien wypełnić formularz zwrotu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Koszty dostarczenia zwracanego towaru pokrywa Sprzedający – do wysokości najtańszej z oferowanych przez Sprzedającego opcji przesyłki. W razie wyboru sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący lub inny – o ile takowy został wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (zob. Załącznik nr 1).
 6. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, w przypadku zakupu produktu o właściwościach ustalonych indywidualnie przez Kupującego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej.